Regulamin 2020

Regulamin konkursu „Dżemik” – Konkursu Pisania Gier Komputerowych
Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej

 1. Cele konkursu:
  • promocja programowania wśród uczniów,
  • kształtowanie logicznego myślenia,
  • kształtowanie pracy w zespole.
 2. Konkurs „Dżemik” polega na samodzielnym bądź drużynowym (drużyna 1–2 osobowa) przygotowaniu gry komputerowej 2D lub 3D w jednym ze środowisk wybranym podczas rejestracji. Temat gry oraz szczegółowe instrukcje zostaną podane w momencie rozpoczęcia konkursu.
 3. Organizatorem konkursu jest Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej.
 4. Zgłoszenia
  • Uczestników konkursu (samodzielnych bądź drużyny 2-osobowe) zgłasza osoba pełnoletnia: rodzic, prawny opiekun lub nauczyciel za zgodą rodzica/prawnego opiekuna.
  • Jedna osoba może zgłosić maksymalnie dwie drużyny.
  • Rejestracja drużyn będzie możliwa od 4 maja 2020 r.
  • Dnia 13 maja 2020 r. o godzinie 23:59 nastąpi automatyczne zamknięcie możliwości rejestracji i dalsze zgłoszenia po tym terminie nie będą możliwe.
  • Maksymalna liczba wszystkich drużyn uczestniczących w konkursie wynosi 40 i po przyjęciu takiej liczby zgłoszeń nastąpi zamknięcie możliwości dalszych rejestracji uczestników.
  • W celu wycofania zgłoszonej drużyny, należy skontaktować się mailową bądź telefonicznie z organizatorami konkursu.
 5. Przebieg Konkursu
  • Temat zadania konkursowego zostanie ogłoszony 15 maja 2020 r. o godz. 9:00.
  • Rozpoczęcie konkursu następuje w dniu ogłoszenia treści zadania konkursowego.
  • Zadanie konkursowe polega na zrealizowaniu gry o określonej tematyce i zawierającej elementy opisane w treści zadania.
  • Uczestnicy mają trzy dni na realizację zadań i załadowanie plików z rozwiązaniami.
  • Wraz z grą uczestnicy są zobowiązani dostarczyć instrukcję obsługi lub przedstawić prezentację działania gry (maksymalnie 5-minutową).
  • Zamknięcie możliwości ładowania rozwiązań następuje 17 maja 2020 r. o godzinie 23:59.
  • Po zebraniu zadań przesłanych przez zgłoszone drużyny, nastąpi ich ocena przez jury. Jury ocenia czy i w jaki sposób praca realizuje zadany temat. Brak elementów obowiązkowych, określonych w treści zadania, może stanowić podstawę do odrzucenia pracy.
  • Po zamknięciu konkursu, wszystkie zgłoszone gry zostaną udostępnione pozostałym uczestnikom konkursu, zaś prace nagrodzone i wyróżnione zostaną upublicznione na stronie konkursu. Uczestnictwo w konkursie oznacza zgodę na publikacje nagrodzonej/wyróżnionej pracy w tej formie.
 6. Ustalenia techniczne
  • Podstawowymi zalecanymi technologiami używanymi na konkursie „Dżemik” są: Scratch, Kodu oraz Unity. Możliwa jest jednak realizacja gry również przy użyciu dowolnych innych, darmowych bibliotek czy programów. Zadaniem uczestnika jest jednak wówczas upewnienie się, że jury będzie w stanie uruchomić i sprawdzić jego pracę. W razie wątpliwości należy skontaktować się z organizatorami.
  • Gra może bazować lub wzorować się na istniejącym projekcie, obowiązkowe jest jednak trzymanie się przedstawionego w treści zadania tematu oraz zawarcie określonych obowiązkowych elementów. Dozwolone jest korzystanie z dostępnych zasobów (np. plików graficznych pobranych z Internetu), pod warunkiem że licencja na jakiej zostały udostępnione zezwala na takie użycie. Uczestnicy muszą przedstawić jaka część ich pracy stanowi wkład własny.
  • Praca ładowana jest w postaci archiwum zawierającego pełen projekt (pliki źródłowe wraz z plikami graficznymi, dźwiękami, etc.).
 7. Terminarz
  • 30 kwietnia 2020 r. – ogłoszenie informacji o konkursie
  • 4 maja 2020 r. – rozpoczęcie rejestracji (przyjmowania zgłoszeń uczestników)
  • 13 maja 2020 r. – zakończenie rejestracji drużyn
  • 15 maja 2020 r. – udostępnienie informacji o zadaniu konkursowym i otwarcie możliwości ładowania rozwiązań
  • 17 maja 2020 r. – zamknięcie możliwości ładowania rozwiązań i rozpoczęcie prac komisji oceniającej
  • 22 maja 2020 r. – ogłoszenie wyników konkursu i wyłonienie zwycięzców
 8. Ocenianie
  • Gra oceniania będzie przez Komisję Konkursową powołaną przez Dziekana Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej.
  • Gra oceniana będzie w następujących aspektach (za każdy z nich można otrzymać od 0 do 5 pkt.):
   • pomysł
   • realizacja (dopracowanie)
   • scenariusz (fabuła gry)
   • wkład własny (grafika, programowanie)
   • zgodność z tematem.
  • Zawodnicy/drużyny będą oceniani w następujących kategoriach wiekowych:
   • junior – uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych
   • kadet – uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych
   • senior – uczniowie szkół ponadpodstawowych
  • Nagrody przyznawane będą za 1-3 miejsca.
 9. Komisja konkursowa ma głos decydujący we wszystkich kwestiach nieujętych w regulaminie.
 10. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: PDF.
 11. Formularz zgody rodzica na udział ucznia w konkursie: PDF.